Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Konstancin-Jeziorna: XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego

Autor:
Maksim Bolandz SAC

W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Konstancinie-Jeziornie odbyło się XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego, które w tym roku zostało zorganizowane z okazji 200-lecia święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego. Na sympozjum przybyli liczni goście z Polski oraz Ukrainy. Są obecni przełożeni obydwóch polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a także ks. Jacob Nampudakam SAC, generał pallotynów.

Dzień pierwszy

Po przywitaniu gości przez ks. Artura Stępnia SAC, dyrektora Instytutu Pallottiego, oraz prezentacji programu i wprowadzeniu do tematu sympozjum przez s. Monikę Cecot SAC, rozpoczął się pierwszy wykład ks. Jacoba Nampudakama SAC, przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, pt.: „Duch kapłaństwa wg św. Wincentego Pallottiego”. W swoim wykładzie ksiądz generał postarał się przedstawić cechy charakterystyczne kapłańskiego ducha św. Wincentego Pallottiego, wskazując przede wszystkim na służebny wymiar kapłaństwa Chrystusowego. Ks. Jacob zaznaczył, że podstawą naśladowania Jezusa Chrystusa jest posiadanie ducha ofiary, niepojęta miłość krzyża, pokora i łagodność, umiłowanie ubóstwa, a także troska o zbawienie dusz. W podsumowaniu przełożony generalny jeszcze raz zwrócił uwagę na chrystologiczny wymiar kapłaństwa św. Wincentego Pallottiego oraz na te czynności, które stanowiły punkt odniesienia w jego posłudze kapłańskiej, a mianowicie: spowiedź, przepowiadanie Słowa Bożego oraz dzieła miłosierdzia.

Kolejnym punktem pierwszego dnia sympozjum był panel dyskusyjny oraz prezentacja nowej publikacji Instytutu Pallottiego: płyty oraz książki pt. „SACERDOS”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: ks. Zenon Hanas SAC, ks. Jacob Nampudakam SAC, s. Iwona Nadziejko SAC, p. Marek Kalka i ks. Adrian Galbas SAC. Panel prowadziła p. Monika Florek-Mostowska. Poszczególni paneliści zwracali uwagę na różne aspekty życia kapłańskiego św. Wincentego Pallottiego oraz na te wyzwania, z którymi ma się zmierzyć współczesny kapłan-pallotyn. Ksiądz generał podkreślił, że trzeba nieustannie odpowiadać na wołanie ludu Bożego, który jest spragniony autentycznych świadków Ewangelii Chrystusowej. Ks. Zenon Hanas SAC, przełożony Prowincji Chrystusa Króla, porównał kapłanów-pallotynów do „okien”, dzięki którym można zobaczyć inną rzeczywistość. Z kolei s. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, wskazała na konieczność patrzenia na człowieka oczyma Chrystusa oraz przesiąknięcie Jego mentalnością.

Podsumowując panel dyskusyjny ks. Zenon Hanas podkreślił, że czymś ważnym jest wyznaczenie kierunku działalności i świadomość tego, dokąd ten kierunek ma poprowadzić. Jednocześnie warto pamiętać, że do konkretnej działalności trzeba być przygotowanym. W przeciwnym wypadku zamiast pomagać ludziom, będziemy im szkodzić.

Kolejnym i najważniejszym punktem pierwszego dnia sympozjum była Msza św., której przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, homilię zaś wygłosił ks. generał Jacob Nampudakam SAC. W homilii generał pallotynów podkreślił stanowczość Pallottiego w przyjęciu wszystkich implikacji służebnego wymiaru kapłaństwa Chrystusowego, wskazał na konieczność ponownego odkrycia zapału misyjnego oraz przypomniał, że radykalizm ewangeliczny rzeczywiście daje niepowtarzalną radość, którą chrześcijanin ma się dzielić z każdym człowiekiem.

Po Mszy św. miała miejsce kolacja, gdzie uczestnicy sympozjum mogli nie tylko się pokrzepić, lecz także podzielić się swoimi wrażeniami z dnia dzisiejszego. O godz. 20.30 odbył się premierowy pokaz filmu: „Tropiąc nieskończoność”. Jest to film o zachwycającym kapłaństwie, ujmującym człowieczeństwie. Jest to inspirująca historia o życiu i duchu kapłańskim św. Wincentego Pallottiego. Twórcami filmu są ks. Łukasz Gołaś SAC i s. Monika Cecot SAC. Film można już obejrzeć na kanale Pallotti.FM na YouTube.

To był ostatni oficjalny punkt pierwszego dnia sympozjum. Po obejrzeniu filmu chętni mogli udać się do kaplicy, aby adorować Pana Jezusa, a także skorzystać z sakramentu spowiedzi.

Dzień drugi

Drugi dzień XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego można określić jako „dzień nieskończonego miłosierdzia Bożego”. 8 kwietnia 2018 r., w II Niedzielę Wielkanocną – zwaną również Świętem Miłosierdzia Bożego, dziękowaliśmy Bogu za dar życia św. Wincentego Pallottiego, który na nowo odkrył się uczestnikom sympozjum jako „Pustelnik w mieście”.

Po pożegnalnych słowach ks. Jacoba Nampudakama SAC, generała pallotynów, który wraz z ks. Markiem Chmielniakiem SAC, radcą prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego, wyjechali do Częstochowy, aby przygotowywać się do obchodu jubileuszu 25-lecia Prowincji Zwiastowania Pańskiego, rozpoczął się kolejny blok tematyczny.

W pierwszej części tego bloku ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, kierownik katedry Historii Liturgii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, postarał się przybliżyć uczestnikom sympozjum liturgię święceń prezbiteratu w czasach Pallottiego.

Prelegent na początku swego wystąpienia zrobił krótki zarys źródeł poznania liturgii święceń. Mając dobrze przygotowaną prezentację, uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć, w jaki sposób kształtowały się księgi liturgiczne oraz jakie były etapy formowania się Pontyfikału Rzymskiego (księgi liturgicznej, która zawiera w sobie modlitwy, przepisy czynności ceremonii i obrzędów odprawianych przez papieży, biskupów i opatów). Następnie ks. Waldemar wytłumaczył przebieg liturgii święceń kapłańskich, omówił obrzędy sakramentalne święceń oraz wskazał na pięć funkcji, które miał spełniać ówczesny neoprezbiter: składać Najświętszą Ofiarę, błogosławić, przewodniczyć, przepowiadać i udzielać chrztu, z kolei władza odpuszczania grzechów była udzielana dopiero pod koniec Mszy św. w trakcie powtórnego nałożenia rąk na już wyświęconego kapłana. W podsumowaniu ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF zaznaczył, że obrzęd święceń po Soborze Trydenckim w swej strukturze sięga XIII wieku, podkreślił również, że formuły liturgiczne i obrzędy akcentują misterium sakramentu święceń prezbiteratu, a także to, iż obrzędy te ukazują bogatą typologię biblijną.

W drugiej zaś części ks. Artur Stępień SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego, przedstawił św. Wincentego Pallottiego jako „Pustelnika w mieście”. Inspiracją całego wystąpienia były słowa św. Wincentego o zadaniu mistrza nowicjatu, który powinien z wielką starannością wpływać na nowicjuszy, by miłowali ustronie i samotność, a to celem wychowania ich na „Pustelników w mieście” (Romiti in Citta), aby wtedy, gdy wśród ludu zajęci będą pracami posługi kapłańskiej, duch ich nie utracił zatopienia w Bogu. To był też czas, kiedy ks. Artur ukazał uczestnikom sympozjum bardziej z bliska symbolikę poszczególnych elementów nowo powstałej ikony, ukazującej Pallottiego jako tego, który żył jako pustelnik w mieście.

Dzieląc się swoimi wrażeniami, po przedstawionej refleksji ks. Artura Stępnia SAC, al. Rafał Kucharski SAC zaznaczył: W wielu z nas serca zapałały, gdyż doświadczyliśmy w głębi swego jestestwa obecności charyzmatu naszego Założyciela.

W podsumowaniu całego sympozjum ks. Artur Stępień SAC podziękował wszystkim uczestnikom za stworzenie rodzinnej atmosfery. Zapowiedział również datę kolejnego sympozjum: 1-2 grudnia 2018 r. Temat nie został ujawniony, ale w odpowiednim czasie zostanie oficjalnie przedstawiony na stronie internetowej Instytutu Pallottiego (www.instytutpallottiego.pl).

Zwieńczeniem XIX Sympozjum Instytut Pallottiego „SACERDOS. Człowiek Boga” stała się Msza św., której przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC. W homilii ksiądz arcybiskup przedstawił dwie triady, które stanowią podstawę do bycia „człowiekiem pełni”, człowiekiem ducha Bożego – na wzór Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. Pierwsza triada to: wiara, nadzieja i miłość. Druga zaś to: sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie. Podkreślił, że miłosierdzie i sprawiedliwość często są przedstawiane jako dwie oddzielne części, czego – zdaniem księdza arcybiskupa – nie wolno czynić. Chociaż mamy do czynienia z różnymi wymiarami sprawiedliwości, to jednak ludzka sprawiedliwość ma wpisywać się w sprawiedliwość Boską. Jak? Przez miłość i miłosierdzie. Ksiądz arcybiskup zaznaczył: Miłość pozwala dostrzegać dobro w każdym człowieku, miłosierdzie zaś jest spłaceniem dłużnika niewypłacalnego. Natomiast głównym warunkiem miłosierdzia jest wiara.

Podsumowując całość homilii ksiądz arcybiskup życzył wszystkim uczestnikom sympozjum, aby właśnie wiara prowadziła do tych dwóch triad, które charakteryzowały działanie i ducha apostolskiego św. Wincentego Pallottiego.

Po zakończeniu Mszy św. miał miejsce obiad, podczas którego dało się odczuć rodzinną atmosferę oraz gotowość, aby z nowym apostolskim zapałem iść i głosić Ewangelię. Niech to doświadczenie spotkania się z Bogiem, ze św. Wincentym Pallottim owocuje konkretnymi uczynkami miłosierdzia, które nieustannie praktykował w swoim życiu nasz święty Założyciel.