Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Zakończenie Zebrania Prowincjalnego

Wspólnotowa jutrznia, to pierwszy punkt porządku dnia w czasie Zebrania Prowincjalnego.

Obrady, które odbyły się przed południem, były jednocześnie zakończeniem IX Zebrania Prowincjalnego naszej prowincji.

W czasie ostatniej sesji obrad były dyskutowane ostatnie wnioski, została wybrana Komisja ds. Pośrednictwa i Arbitrażu, oraz zatwierdzono treść niezbędnych dokumentów. Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Zebrania, Ksiądz Prowincjał, podsumowując minione pięć dni intensywnej pracy.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 4

Podobnie jak wczoraj, czwarty dzień Zebrania Prowincjalnego został rozpoczęty modlitwą brewiarzową; poranne zaś obrady – prelekcją regionała Regii Miłosierdzia Bożego we Francji ks. Alexandra Pietrzyka SAC. Ksiądz Pietrzyk przedstawił aktualną sytuację Pallotynów pracujących we Francji i w Wietnamie.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 3

Trzeci dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczął się od modlitwy brewiarzowej. W czasie dopołudniowej sesji wysłuchaliśmy referatu ks. Wojciecha Sadłonia SAC pt.: „Wyzwania obecnego czasu. Katolicyzm w globalizującym się świecie.” Prelegent zaprezentował wyniki badań statystycznych na temat prognoz demograficznych, przemian religijnych i ruchów migracyjnych na świecie. Następnie przedstawił wyniki badań w Polsce. Informacje te pozwalają lepiej opisać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość, oraz są pomocą do namysłu nad stojącymi przed prowincją wyzwaniami. Ks. Wojciech podsumowując referat stwierdził, że w niepewnym świecie liczyć się będzie współpraca i elastyczność.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 2

Drugi dzień obrad Zebrania Prowincjalnego rozpoczął się Eucharystią z jutrznią. Koncelebrze przewodniczył ks. Adam Golec SAC, prokurator generalny naszego Stowarzyszenia. W kazaniu celebrans zwrócił uwagę na oryginalność głoszenia Mistrza z Nazaretu, na łamanie przez Niego pewnych utartych schematów i standardów. Ten fakt z życia Chrystusa ma nas w naszej codzienności uwrażliwić na Bożą logikę, która często może wydawać się dla nas niezrozumiała, czy też wręcz być odbierana jako przejaw złej woli Pana Boga.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. IX Zebranie Prowincji Zwiastowania Pańskiego

W dniach od 28 stycznia do 1 lutego w Ząbkowicach Śląskich odbywa się IX Zebranie Prowincjalne. 32 delegatów na kapitułę wraz z jej przewodniczącym, księdzem prowincjałem Adrianem Galbasem SAC, pracuje nad najistotniejszymi problemami i wyzwaniami naszej prowincji, by z Bożą pomocą, wprowadzić ją na najwłaściwszą, najlepszą drogę realizowania misji naszego Stowarzyszenia. Kapituła Prowincjalna odbywa się pod hasłem: „Prowincja 2035. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7)”.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Górski SAC

1 2 3 4 29