Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Przetarg – Chełmno

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) ogłasza przetarg, realizowany w trybie przepisów kodeksu cywilnego na Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów przy ul. Słowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chełmnie – dokończenie prac” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, realizowanego częściowo na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez dotychczasowego Wykonawcę, w pozostałej części w trybie: zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający zwraca uwagę, iż przed złożeniem oferty, Wykonawca zobligowany jest przeprowadzić wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w celu dodatkowej weryfikacji stanu zaawansowania robót i w konsekwencji złożenia rzetelnej oferty na dokończenie prac niezakończonych przez dotychczasowego Wykonawcę.

W tym celu zainteresowanych Wykonawców prosimy o kontakt z Ks. Pawłem Orpikiem SAC  (Chełmno tel. 56 6863273) lub mail: administrator@sac.org.pl – w celu ustalenia daty wizji lokalnej.

Pliki do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

PFU

POZWOLENIA I ZGŁOSZENIA BUDOWLANE

PROJEKTY cz.1

PROJEKTY cz.2

PROJEKTY cz.3

PROTOKOŁY ODBIORU CZĘŚCIOWEGO