Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Przetarg – Chełmno

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) informuje, że nie rozstrzygnięty został przetarg ogłoszony 23 marca 2021r.,  na wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów przy ul. Słowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chełmnie – dokończenie prac”.

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. zadania do składania ofert na dokończenie prac. Oferty winny być złożone po uprzedniej wizji na terenie budowy.

Wszelkich informacji udziela ks. Sławomir  Maizner SAC. pod nr. tel./fax: teł: 61 8675233, bądź też pod adresem poczty elektronicznej: administrator@sac.org.pl

Poznań, 10.04.2021r.

 

******************************************************

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) ogłasza ponownie przetarg, realizowany w trybie przepisów kodeksu cywilnego na Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów przy ul. Słowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chełmnie – dokończenie prac” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, realizowanego częściowo na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez dotychczasowego Wykonawcę, w pozostałej części w trybie: zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający zwraca uwagę, iż przed złożeniem oferty, Wykonawca zobligowany jest przeprowadzić wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w celu dodatkowej weryfikacji stanu zaawansowania robót i w konsekwencji złożenia rzetelnej oferty na dokończenie prac niezakończonych przez dotychczasowego Wykonawcę.

W tym celu zainteresowanych Wykonawców prosimy o kontakt z Ks. Pawłem Orpikiem SAC (Chełmno tel. 56 6863273) lub mail: administrator@sac.org.pl – w celu ustalenia daty wizji lokalnej.

Pliki do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

PFU

POZWOLENIA I ZGŁOSZENIA BUDOWLANE

PROJEKTY cz.1

PROJEKTY cz.2

PROJEKTY cz.3

PROTOKOŁY ODBIORU CZĘŚCIOWEGO