Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Spotkania modlitewno-formacyjne ZAK

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Wieczernik wspólnot ZAK w Białymstoku

W sobotę 2 marca br., w kaplicy Męczenników Polskich przy kościele Ducha Świętego w Białymstoku, obok pomnika Nieznanego Sybiraka, odbył się dzień skupienia dla białostockich wspólnot ZAK. Przyjechały też dwie przedstawicielki wspólnoty ZAK w Sokółce. Uzbierało się 17 osób. Przed 30 laty w dniach skupienia uczestniczyło około 70 osób, a w rekolekcjach ponad 40. Połowa z nich jest już w wieczności albo choruje. Sprawy organizacyjne z życzliwym ks. proboszczem załatwiła s. Teresa Bajda (pallotynka), widoczna na załączonym zdjęciu. Jestem bardzo wdzięczny s. Teresie za współpracę i towarzyszenie świeckim członkom ZAK podczas comiesięcznych spotkań modlitewno-formacyjnych oraz adoracji w kaplicy Męczenników Polskich. Zakrystianka – s. Jadwiga (też pallotynka) wspierała nas w przygotowaniach do Mszy św. w dolnym kościele.

Jak zwykle rozpoczęliśmy modlitwami wprowadzającymi nas w misterium Wieczernika ZAK – do osób Trójcy Świętej, do naszej patronki Królowej Apostołów, św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka – przy ich relikwiach. Konferencja poświęcona była refleksji nad adhortacją papieską Gaudete et exultate – o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Przypomnieliśmy też sobie, że zgodnie z wolą naszego Założyciela, zadaniem członków ZAK jest uświęcenie własne i bliźnich. Podczas modlitwy różańcowej i adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Męczenników Polskich była okazja do spowiedzi. Po modlitwie Anioł Pański rozpoczęliśmy Mszę św. Przeżywając wspólnotowo eucharystyczny wymiar Wieczernika odnowiliśmy naszą przyjaźń z Chrystusem. Potem był czas na agapę i przyjacielskie rozmowy, oraz przekazanie materiałów formacyjnych. W godzinie miłosierdzia podziękowaliśmy Jezusowi za Jego nieskończoną miłość, za to że oddał swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia. W koronce zawierzyliśmy miłosierdziu Bożemu dalsze nasze życie i zaangażowanie apostolskie, oraz wszystkich członków ZAK, naszą Ojczyznę, Kościół i cały świat.

Po zakończeniu wspólnego programu, razem z animatorką Danutą Werbel, odwiedziliśmy w domu opieki społecznej Stanisławę Skolimowską, która prawie przez 30 lat była dynamiczną animatorką rejonową koordynującą działalność wspólnot ZAK w rejonie białostockim. Ucieszyła się z naszych odwiedzin, wspólnej modlitwy i błogosławieństwa kapłańskiego na zakończenie.

* * * * *

Rekolekcje ZAK w Laskowicach Pomorskich

W dniach 15-17 marca br., w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach Pomorskich, odbyły się kolejne rekolekcje dla wspólnot ZAK z rejonu Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsze odbyły się w marcu 1984 roku, a teraz już siedemdziesiąte, bo przeżywamy je dwa razy w roku od 35 lat. Tym razem przyjechało 49 osób ze wspólnot ZAK w: Solcu Kujawskim, Bydgoszczy, Grudziądzu, Brodnicy, oraz z Chełmna, Rypina, Lipki k. Złotowa i Zakrzewa. Jak przystało na Wielki Post, rozpoczęliśmy rekolekcje od drogi krzyżowej, poprzedzonej modlitwami pallotyńskimi wprowadzającymi w misterium Wieczernika ZAK.

Pierwsza konferencja nawiązywała do programu duszpasterskiego w Polsce i misyjnego wymiaru Wieczernika Królowej Apostołów. Przypomnieliśmy sobie, że nasze apostolstwo jest kontynuacją posłannictwa Osób Trójcy Świętej – Bóg Ojciec posyła Syna, Chrystus wraz z Ojcem posyła Ducha Świętego, którego mocą jesteśmy posłani, abyśmy stali się świadkami Chrystusa aż po krańce świata. Myśli nasze i modlitwę skierowaliśmy też do Oblubienicy Ducha Świętego, naszej patronki Królowej Apostołów, która jest najwspanialszym wzorem współpracy z Trójcą Świętą w realizacji tego posłannictwa.

W drugiej konferencji przeszliśmy do refleksji nad naszym powołaniem do świętości, uwzględniając wypowiedzi św. Wincentego Pallottiego oraz adhortację papieża Franciszka Gaudete et exultate. Przypomniałem też mocne słowa Kardynała Vlka z Pragi, który podczas Kongresu Ruchów Katolickich w Warszawie przed kilkunastu laty powiedział, że chrześcijanie w 21 wieku albo będą święci, albo ich nie będzie. Przez całe rekolekcje nasze oczy kierowaliśmy na relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka – umieszczone na ołtarzu, których życie było realizacją powołania do świętości.

Uczestnicy rekolekcji aktywnie angażowali się w prowadzenie modlitw porannych i wieczornych, drogi krzyżowej, godziny miłosierdzia i różańca oraz właściwe dla nich funkcje podczas Mszy św. Audiowizualnym urozmaiceniem był film pt. „Młody Mesjasz”, który ukazał wydarzenia z dzieciństwa Pana Jezusa, czyniącego cuda oraz ciągle atakowanego przez szatana. W niedzielne przedpołudnie znaleźliśmy czas na konwersatorium i przekazanie materiałów formacyjnych oraz informacji. Uwieńczeniem rekolekcyjnych przeżyć była Msza św. i gorzkie żale. Po obiedzie, niektórzy – cytując słowa Jana Pawła II – mówili: „Żal odjeżdżać”, ale „trudno się mówi i kocha się dalej”, bo „miłość Chrystusa przynagla nas”. Z rekolekcyjnego Wieczernika trzeba było wyjść na drogi codziennego życia, aby pod opieką Królowej Apostołów realizować powołanie do świętości i apostolstwa, dzieląc się mocą i owocami Ducha Świętego.

* * * * *

Rekolekcje ZAK w kopieckim Wieczerniku

W dniach 29-31 marca br., w naszym domu pallotyńskim na Kopcu k. Wadowic, odbyły się rekolekcje rejonowe dla członków wspólnot ZAK z: Andrychowa, Wieprza, Gliwic, Żor i Dębieńska. W sumie razem ze mną były 23 osoby. Wszystkie nasze zajęcia rekolekcyjne mieliśmy w kaplicy domowej, w której jest piękny obraz Matki Bożej Królowej Apostołów. Czuliśmy przy nim atmosferę Wieczernika i opiekę naszej patronki, która pomagała nam trwać na modlitwie i wypraszać dary Ducha Świętego. Na ołtarzu umieściliśmy relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka. Czuliśmy ich obecność wśród nas, nie tylko duchową ale i fizyczną, wrażaną przez wzięcie do ręki relikwii i ucałowanie ich.

Oprócz tradycyjnych elementów modlitewnych i liturgicznych w programie rekolekcyjnym były nowe modlitwy do Ducha Świętego, ukierunkowane na program duszpasterski w Polsce, podkreślający misyjny wymiar otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Podstawą do medytacji były słowa Pana Jezusa wypowiedziane w dniu Jego wniebowstąpienia: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie moimi świadkami (…) aż po krańce ziemi”. Drugim tematem rekolekcyjnych rozważań było powołanie do świętości we współczesnym świecie, w kontekście adhortacji Gaudete et exultate papieża Franciszka oraz wypowiedzi św. Wincentego Pallottiego.

W tym roku za kilka miesięcy minie 110 lat istnienia najstarszego domu polskich pallotynów na Kopcu. W tym kontekście szczególną wymowę miało nawiedzenie kopieckiego cmentarza i modlitwa przy grobie ks. Alojzego Majewskiego SAC, pierwszego polskiego pallotyna i założyciela Collegium Marianum oraz przy grobach innych pallotynów. Niektórych z nich poznali ci członkowie i współpracownicy ZAK, którzy od 35 lat przyjeżdżają na kopieckie rekolekcje. Wielu uczestników tych rekolekcji zakończyło swój ziemski żywot, dlatego podczas rekolekcji modliliśmy się również za zmarłych członków i współpracowników ZAK, aby miłosierny Jezus przygarnął ich do siebie i obdarzył wiecznym szczęściem w niebie.