Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Nasz profesor w Grupie Roboczej ds. Wymiaru Społecznego w Procesie Bolońskim

Autor:
Ks. Krzysztof Marcyński SAC

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. ucz. z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW przez ostatnie dwa lata był jedynym z Polski reprezentantem i delegatem MNiSW, biorącym udział w pracach Grupy Roboczej ds. Wymiaru Społecznego w Procesie Bolońskim (Working Group on Social Dimension) przy The European Higher Education Area (EHEA).

W Grupie Roboczej znaleźli się przedstawiciele: Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec i Malty. Spotkania odbywały się regularnie kilka razy w roku w Belgii, Austrii oraz Chorwacji.

Głównym zadaniem Grupy było przygotowanie dokumentu pt.: „Zasady, wytyczne i wskaźniki wzmacniające społeczny wymiar szkolnictwa wyższego w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego („Principles, Guidelines, and Indicators to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the European Higher Education Area”), który został pomyślnie przyjęty podczas konferencji ministerialnej w Tiranie w dniach 29-30 maja. 

Wszystkie kluczowe dokumenty przyjęte w Tiranie są dostępne na stronie internetowej: EHEA Working Group on Social Dimension (EHEA Working Group on Social Dimension).

To m.in.: „Indicators and Descriptors for the Social Dimension”, „Raport Końcowy Grupy Roboczej za lata 2021-2024” z rekomendacjami dotyczącymi kontynuacji prac nad wymiarem społecznym w EHEA oraz wcześniejszy dokument „Principles and Guidelines for the Social Dimension”.

Dodatkowo, wspólnie z Eurydice, zainicjowano europejski system monitorowania wdrażania zasad wymiaru społecznego, który teraz jest przedstawiony w nowym Raporcie z realizacji Procesu Bolońskiego 2024: Bologna Process Implementation Report.

Źródło: https://uksw.edu.pl/nasz-profesor-w-grupie-roboczej-ds-wymiaru-spolecznego-w-procesie-bolonskim/