Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Państwowe Fundusze Celowe

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

 

 

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego  (Księża Pallotyni) informuję, że:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy szkole pallotyńskiej w Chełmnie dofinansowana jest ze środków państwowego funduszu celowego – Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w kwocie 1.000.000 zł oraz z Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.997.000,00 zł, a także ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 700.000 zł – dotacja celowa.

Całkowita wartość zadania została określona na kwotę 3.995.949,00 zł

Nazwa zadania ustawowego finansowanego przez PFRON to „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

Sala gimnastyczna ma służyć przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej i liceum prowadzonego przez Księży Pallotynów w Chełmnie.

Planowany termin oddania obiektu to druga połowa 2022 r.