Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Projekt NFOSiGW Chełmno

  

OPIS PROJEKTU

W ramach programu priorytetowego nr 3.1.2, „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, Beneficjent Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Poznaniu, realizuje Inwestycje pt. „Termomodernizacja budynków Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów przy ul. Słowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chełmnie”.

Inwestycja została dofinansowana przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHORNY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W Toruniu oraz NARODOWEGO FUNDUSZU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie w 95% formie dotacji oraz pożyczki.

Inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych dla obiektów Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku Domu Zakonnego w Chełmnie. W zakres prac budowlanych wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące:
• Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych piwnic
• Ocieplenie stropodachu pełnego
• Ocieplenie i likwidacja tarasu
• Wymiana okien na nowe
• Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe
• Demontaż drzwi na taras, montaż okna
• Modernizacja wentylacji w budynku, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, BEMS
• Wymiana instalacji c.w.u.: demontaż instalacji, montaż przewodów ciepłej wody i cyrkulacji, ocieplenie przewodów, montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji, montaż armatury wodooszczędnej z wymianą modułu c.w.u. w kotłowni
• Modernizacja instalacji c.o., montaż kotła kondensacyjnego z osprzętem, wykonanie systemu zarządzania, wymiana grzejników i zaworów termostatycznych
• Wykonanie instalacji PV o mocy 2,5 kW
• Wymiana oświetlenia na LED wraz z BEMS.
 

Dom Zakonny:
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych części nowszej budynku
• Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie części nowszej budynku
• Ocieplenie dachu części nowszej budynku: demontaż eternitu i starej izolacji termicznej, ułożenie nowej izolacji
• Montaż nawiewników okiennych w okna w ramach PCV w części nowszej budynku
• Wymiana drzwi zewnętrznych starego typu w części nowszej budynku na nowe
• Wymiana instalacji c.w.u. w całym budynku
• Wymiana instalacji c.o. w części nowszej budynku, wymiana przewodów, grzejników, zaworów termostatycznych
• Modernizacja kotłowni: demontaż starych urządzeń, wykonanie dwóch nowych kotłowni dwufunkcyjnych z kotłami kondensacyjnymi, automatyką, wykonanie systemu BEMS
• Wykonanie instalacji PV o mocy 6,25 kW
• Wymiana oświetlenia na LED wraz z BEMS.
 

Głównym cele realizacji przedsięwzięcia to:

1. Redukcja emisji CO2.
2. Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynku.
4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku.

Realizacja planowanego zakresu prac przyczyni się do osiągnięcia powyższych celów na następującym poziomie:

1. Redukcja emisji CO2 163,38 Mg/ CO2/rok
2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej budynku 2772,30 GJ/rok

 

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ – WIOSNA 2019

STAN W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI – 2020

STAN PO TERMOMODERNIZACJI – 2021