Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Autor:
kl. Mateusz Wasiński SAC

Nasza wspólnota seminaryjna uroczyście rozpoczęła nowy Rok Akademicki 2020/21. Podczas wspólnotowej jutrzni prefekt studiów ks. Michał Siennicki SAC pokreślił potrzebę stawiania sobie pytania o nasze dary i konieczności ofiarowania ich dla większej chwały Bożej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Podczas wygłoszonej homilii podkreślił (idąc za myślą Teodoreta z Cyru), że Bóg udziela łaski tym, którzy dążą do dobrych celów. Tym dobrym celem, ku któremu kierujemy dziś nasze oczy, jest formacja seminaryjna przygotowująca do realizacji konkretnego powołania – do bycia kapłanem i osobą konsekrowaną. Mówił także o tym, że sercem seminarium jest kaplica, a nie sala wykładowa.

Po uroczystej liturgii rozpoczęła się sesja inauguracyjna, podczas której odśpiewano hymn państwowy i wysłuchano Gaude Mater Polonia, w wykonaniu Scholii Gregoriana pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie ks. Mirosław Mejzner SAC przywitał zgromadzonych gości, a byli wśród nich: wyżsi przełożeni polskich prowincji pallotynów – ks. Zenon Hanas SAC i ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożona prowincjalna sióstr pallotynek s. Iwona Nadziejko SAC, przełożony prowincjalny Orionistów ks. Krzysztof Miś FDP, a także przedstawiciele władz państwowych na czele z burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego Pawłem Kanclerzem, jak również pani dyrektor szkoły podstawowej nr 2 Halina Władyka.

Prefekt Studiów ks. Michał Siennicki SAC w swoim wystąpieniu przytoczył fragment encykliki papieża Franciszka Evangelii gaudium, który pisze o tym, że kaznodzieja, który nie przygotowuje się do głoszenia słowa, nie jest duchowy. Prelegent podkreślił, że alumn, który nie jest przygotowany do wykładów, nie jest odpowiedzialny wobec otrzymanych darów. Zaznaczył, że seminarium istnieje ze względu na alumnów i prosił ich, by zawsze byli przygotowani do zajęć dydaktycznych w rozpoczętym roku akademickim. Podziękował również wszystkim profesorom, którzy ogromnie się przygotowują do pełnienia swoich obowiązków. Podkreślił, że w dobie pandemii mogą oni zarażać alumnów swoją pasją. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny pt.: „Apostolstwo kapłaństwa i małżeństwa – szczególna lekcja św. Jana Pawła II” wygłoszony przez ks. dr Przemysława Kwiatkowskiego, rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Na początku swojego wykładu zauważył, że apostolstwo nie jest zadaniem zachowawczym, ale jest wyjściem naprzeciw. Jak nauczał św. Jan Paweł II, podstawą apostolstwa jest odpowiedź na pytanie, jakim jestem chrześcijaninem. Kapłaństwo i małżeństwo są apostolatem, ponieważ Bóg posługuje się naszym człowieczeństwem, by dotrzeć do drugiego człowieka. Kapłaństwo i małżeństwo potrzebują siebie, oba powołania mają sens, jeśli są wyborem miłości, wtedy są znakiem Oblubieńca, którego kocham. Małżonkowie potrzebują świadectwa osoby żyjącej w czystości w życiu konsekrowanym, jak również osoby konsekrowane potrzebują świadectwa małżonków.

Po wykładzie inauguracyjnym ks. dziekan Piotr Tomasik dokonał immatrykulacji alumnów pierwszego roku. Następnie odczytał list ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW. Na koniec sesji głos zabrał ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, który oprócz życzeń dla wspólnoty seminaryjnej na nowy rok akademicki, podziękował również władzom samorządowym za pomoc udzielaną seminarium w czasie kwarantanny.

Po uroczystym obiedzie, o godzinie 15.00, na boisku szkolnym został rozegrany mecz piłki nożnej – pomiędzy reprezentacją seminarium a reprezentacją szkoły podstawowej nr 2. Po zaciętej sportowej rywalizacji, mecz zakończył się zwycięstwem seminarium 5:3.