Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

POZNAŃ: Uroczystość św. Wincentego Pallottiego

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

W poniedziałek, 22 stycznia br., najważniejszym punktem uroczystości św. Wincentego Pallottiego, obchodzonej w pallotyńskiej wspólnocie w Poznaniu, była wieczorna msza św. sprawowana w kościele parafialnym, pod przewodnictwem Wyższego Przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zdzisława Szmeichla SAC.

Podczas kazania Ksiądz Prowincjał stwierdził, iż człowiek, który nie rozpoznaje miłości Boga względem siebie, jest pozbawiony fundamentu dającego siłę do duchowego wzrostu i nadającego sens życiu ludzkiemu. Wśród ludzi wierzących stopień rozpoznania Bożej miłości jest z pewnością różny, w zależności od poziomu życia duchowego – kontynuował kaznodzieja, by wskazać, że całe życie św. Wincentego Pallottiego było nacechowane kontemplacją Bożej miłości.

Według Pallottiego – mówił ks. Zdzisław Szmeichel SAC – obecność zła jest wynikiem nierozpoznania ogromu Bożej miłości w świecie, zatem walka z nim powinna rozpoczynać się od szerzenia wiedzy o nieskończonej Bożej miłości. Apostolską receptą Świętego stało się zadanie ożywiania wiary i rozpalania miłości, co w jego życiu przybrało konkretne zaangażowanie w różnorakie dzieła charytatywne.

Kaznodzieja stwierdził także, że pallotyński charyzmat jest w obecnych czasach niezwykle aktualny, wyrażając zarazem opinię, iż szkoda, że apostolskie idee Pallottiego są tak mało znane, a przez to mało skuteczne. 

Na koniec Ksiądz Prowincjał przypomniał również, że podstawową regułą św. Wincentego Pallottiego było naśladowanie Jezusa Chrystusa – Apostoła Ojca Przedwiecznego, a przytaczając zasłyszaną opinię, mówiącą, że „Jezus Chrystus może zrezygnować ze zwykłych wielbicieli, ale nie może zrezygnować z naśladowców”, wezwał do refleksji na temat tego, co to zdanie oznacza dla naszego życia.

We mszy św. wzięli udział członkowie poznańskiej wspólnoty Księży i Braci Pallotynów, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, Siostry Szensztackiego Instytutu Maryi, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek, oraz parafianie.